Байгууллагын сүлжээний эрсдэлийг үнэлэх аргачлалын судалгаа

Хэвлэлийн нэр: Мэдээлэл харилцаа холбооны салбарт бидний гүйцэтгэх үүрэг 2013

Зохиогч:  Ц.Энхтөр

Хамтран зохиогч: [Ц.Энхтөр:J.IN13],[Д.Эрдэнэтуяа:J.IN10]

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-04-05

Хуудас дугаар: 105х

Өгүүллийн хураангуй: Байгууллага бүр өөрийн гэсэн эрхэм зорилготой.  Өнөө үед байгууллага бүр  үйл ажиллагаагаа улам боловсронгуй, шуурхай болгохын  тулд мэдээллийн автоматжсан тоног төхөөрөмж, систем ашиглан мэдээллээ боловсруулж ,сүлжээгээр түгээх болсноор, улам бүр цахим байгууллага,болон хувирч байна.Интернэтийн сүлжээг ашиглан мэдээллээн хэрхэн найдвартай, алдагдалгүй дамжуулах вэ? Энэ нөхцөлд мэдээллийн Аюулгүй байдал онц чухал хүчин зүйл болж байгаа учир байгууллагын мэдээллийн эд хөрөнгийг хамгаалах,тэдний бүрэн бүтэн,халдашгүй, хүртээмжтэй байдлыг хангахад юун түрүүнд тулгарч болох эрсдэлийг урьдчилан харж, эрсдэлээ удирдаж сурах нь чухал юм. Энэхүү илтлгэлээрээ байгууллагын сүлжээний эрсдэлийг хэрхэн үнэлэх талаар тусгахыг зорилоо.Засав.

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Сүлжээ #Эрсдэл #Эрсдэлийн үнэлгээ

Хавсаргасан файл:

enkhtur@must.edu.mn

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Энхтөр

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019