Сургалтын үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийх програм

Хэвлэлийн нэр: Мэдээлэл харилцаа холбооны салбарт бидний гүйцэтгэх үүрэг 2012

Зохиогч:  Ц.Энхтөр

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2012-04-05

Хуудас дугаар: хуудас

Өгүүллийн хураангуй: Оюутнуудын голч дүнд анализ хийх програм

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Оюутан #Анализ #Голч #Програм

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Энхтөр

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019