ICT for learning language

Хэвлэлийн нэр: Хавсрага хэл шинжлэл

Зохиогч:  Ц.Отгонсүрэн

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2012-10-02

Хуудас дугаар: 179

Өгүүллийн хураангуй: The application of  Informationn Telecommunication technology in English learning and taeching has become very popular. using the internet to learn a language can compensate for the lack of communication with the native speakers face to face and can create wide oppurtunities to enhance learning.

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #information

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Отгонсүрэн

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020