Кирлианографийг эмнэлэгийн практикт хэрэгжлэж буй байдал, оношлогооны боломж

Хэвлэлийн нэр: Эрүүл мэнд лавлах сэтгүүл.2010 №08 32-р х.

Зохиогч:  С.Эрдэнэтуяа

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2010-08-30

Хуудас дугаар: 32

Өгүүллийн хураангуй:   Кирлианографийг эмнэлэгийн практикт хэрэгжлэж буй байдал, оношлогооны боломж                         

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: С.Эрдэнэтуяа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020