Солонгос хэлний сургалтанд соёл, орон судлалын агуулга туссан байдал, заах аргазүй

Хэвлэлийн нэр: ШУТИС ХБС "Хавсарга хэл шинжлэл" эрдэм шинжилгээний бичиг №2/2013

Зохиогч:  Т.Мөнхжаргал

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-10-30

Хуудас дугаар: 87-91

Өгүүллийн хураангуй: Солонгосын соёл, орон судлалын агуулгыг багтаасан хичээлүүдээр үндэсний сэтгэлгээний онцлог, ард түмний сэтгэлгээн дэх үнэлэмж, загвар, ард түмний ёс зүй, зан төлвийн онцлог, ер нь хүмүүсийн харилцааны асуудлыг хамруулан заах шаардлага байна гэж үзэж байна. Мөн энэ зорилгоор сургалт явуулж буй багш хамгийн үр дүнтэй арга барил, тактикийг хэрэгжүүлэхийн төлөө судалгаа, төлөвлөгөөтэй ажиллана.

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #сэтгэлгээний онцлог #үнэлэмж #харилцаа #хичээлийн хөтөлбөр #загвар

Өгүүлэл нэмсэн: Т.Мөнхжаргал

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020