ДЦС-4-ийн дотоод хэрэгцээний тоноглолын реле хамгаалалтын судалгаа.

Хэвлэлийн нэр: Ногоон эрчим хүч 2015 бакалавр, магистр, доктор оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал

Зохиогч:  М.Баттулга

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-03-21

Хуудас дугаар: 250

Өгүүллийн хураангуй: ДЦС-4-ийн дотоод хэрэгцээний тоноглолуудын реле хамгаалалтын судалгаа болон дотоод хэрэгцээний талаар

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #дотоод хэрэгцээ #РХА

Хавсаргасан файл:


Өгүүлэл нэмсэн: М.Баттулга

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020