Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн оношлогоо

Хэвлэлийн нэр: ХХҮЭШЗТИ-ийн ЭШБ

Зохиогч:  Ї.Цэрмаа

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 1985-10-20

Хуудас дугаар: 4-21

Өгүүллийн хураангуй: үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрмжийн техникийн байдалд хийх оношлогоо, засвар үйлчилгээний төрөл, хийгдэх ажлын хэмжээг тусгасан.

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ї.Цэрмаа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019