Хөдөлмөрийн хөлс төлөлтийн компентацид тулгуурласан системийг ашиглах боломж

Хэвлэлийн нэр: Тээврийн менежмент, логистик

Зохиогч:  А.Аюуш

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2012-04-20

Хуудас дугаар: 96

Өгүүллийн хураангуй: Байгууллага ажиллагчдаа тогтоон барих, үр дүнтэй ажиллуулахад хөдөлмөрийн хөлсний бодлого, шинэ, шинэлэг аргуудыг нэвтрүүлэх өргөн боломж байгааг харуулахыг зорьсон болно.

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: А.Аюуш

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019