15kВ-ын ЦДАШ-ын тасралтанд сөрөг нөлөө үзүүлэх хүчин зүйл, түүнийг шийдвэрлэх арга зам

Хэвлэлийн нэр: Ногоон эрчим хүч 2015 бакалавр, магистр, доктор оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал

Зохиогч:  М.Баттулга

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-03-21

Хуудас дугаар: 226

Өгүүллийн хураангуй:

15кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугамын тасралтын судалгааг сүүлийн 6 жилийн байдлаар гаргасан бөгөөд тасралтын шалтгаан нөхцлүүдийг тодорхойлж. 15кВ-ын шугам нь газардуулсан нейтралтай ба шугамын утас хөндлөвч хоорондох зай харьцангуй бага учир шувуу суух, нисэх үед шугаманд газардлага гарах явдал ихээр гарч байгаа нь шугамын найдвартай ажиллагааг алдагдуулахын зэрэгцээ экологид сөрөг нөлөө үзүүлж байна. Иймд энэ асуудлыг шийдвэрлэх арга замуудыг энэхүү өгүүлэлд тусгасан болно.

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #эдийн засгын хохирол #тулгуурын хийц. #тасралт #шувуу #15кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугам

Хавсаргасан файл:


Өгүүлэл нэмсэн: М.Баттулга

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020