Телефон сүлжээн дэхь үйлчилгээний чанарын норматив тогтоох асуудал

Хэвлэлийн нэр: Мэдээлэл холбооны мэргэжлийн "Холбоочин" сэтгүүл 2005 он. №1,

Зохиогч:  Т.Лхагвасүрэн

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2005-03-25

Хуудас дугаар: 32-33

Өгүүллийн хураангуй:

Òåëåôîí ñ¿ëæýý ¿¿ññýí öàãààñ ë ò¿¿íèé äóóäëàãа ¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàðò íîðì÷ëîë òîãòîîõ òóëãàìäñàí àñóóäàë áèé áîëñîí. Òåëåôîí ñ¿ëæýýíèé ¿éë÷èëãýýíèé à÷ààëàëä ººð÷ëºëò ãàðñíààñ ò¿¿íèé á¿òöèéã ñàéæðóóëàõ, óäèðäàõ èæ á¿ðäëèéã ñîíãîõ çýðýã ñ¿ëæýý áàéãóóëàõ îíîâ÷òîé çàð÷ìóóäûã ñîíãîõäîî òýð ñ¿ëæýýíèé äóóäëàãûí àëäàãäàë õ¿ëýýëò íü òîäîðõîé ò¿âøèíä áàéõààð òîãòîîäîã.Òåëåôîí õýðýãëýã÷äýä ¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàðûã ÿàæ õ¿ëýýæ àâ÷ áàéãààä áà ¿éë÷èëãýýíèé õ¿ëýýëò, àëäàãäàë, ýäèéí çàñãèéí ¿ç¿¿ëýëòèéí íîðì÷ëîë, áîëîâñðóóëàх шаардлагатай  áàéíà. Òåëåôîí ñ¿ëæýýí äýõü äóóäëàãûí ¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàð (ДҮЧ)-ûí íîðì÷ëîëòîé õîëáîîòîé îéëãîëòóóäûã òîäîðõîéëно.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #оргил ачааллын цаг #Дуудлага үйлчилгээний чанар #дуудлагын хүлээлт #дуудлагын алдагдал

Өгүүлэл нэмсэн: Т.Лхагвасүрэн

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020