Номын хавтасны боломжит хувилбар

Хэвлэлийн нэр: “Алтан дардас-2012” ЭШ-ний бага хурлын эмхэтгэл

Зохиогч:  Б.Баянжаргал

Хамтран зохиогч: [Б.Эрдэнэцэцэг:I.LI04]

Хэвлүүлсэн огноо: 2012-04-20

Хуудас дугаар: 16

Өгүүллийн хураангуй: Монгол улсад хэвлэгдэж буй ном хэвлэлийн хавтасны төрлийн судалгаа, шинэчлэл, байж болох хувилбаруудын санаа дэвшүүлсэн.

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #хавтасны хувилбар #номын хавтас #үндсэн элемент

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Баянжаргал

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020