IPSEpro программ хангамжийг ДЦС-ын “Дулааны зарчмын схем”-ийн тооцоололд ашигласан үр дүнгээс

Хэвлэлийн нэр: "Эрчим хүчний салбарын шинэчлэл-2016" онол практикийн бага хурлын илтгэлүүдийн эмхтгэл №8/191, УБ-2016

Зохиогч:  Ш.Энхбаяр

Хамтран зохиогч: Ш. Энхбаяр

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-05-06

Хуудас дугаар: 112

Өгүүллийн хураангуй:

Энэхүү өгүүлэлд IPSEpro программ хангамжийг К, ПТ, Т, Р төрлийн турбинтай ДЦС-ын “Дулааны зарчмын схем”-ийн тооцоололд ашигласан үр дүнгээс мөн IPSEpro программ хангамжийн нэмэлт модул болох “partload” болон “optimization” функцуудыг ашиглан боловсруулсан К-6-35 турбины хувьсах горим болон горимын оновчлолын үеийн  загварчлалын зарим үр дүнгээс өгүүлэх болно. 

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #дулааны зарчмын схемийн загварчлал #горимын оновчлол. #загварчлалын процесс #станцын үр ашиг #уур усны баланс #IPSEpro программ хангамж #хувьсах горим

Өгүүлэл нэмсэн: Ш.Энхбаяр

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020