Research the recovery of rare earth rhenium from molybdenum concentrate

Хэвлэлийн нэр: Ползуновский альманах № 4

Зохиогч:  Л.Тэлмэнбаяр

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2011-12-07

Хуудас дугаар: 102-103

Өгүүллийн хураангуй: There are two main molybdenum-porphyry copper deposits which contain rhenium in Mongolia. For intensive process a molybdenum concentrate, 'Erdenet' factory incorporated with 'Metal tech' company of Israel established factory of manufacturing molybdenum concentrate which dependent of 'Shim Technology' LLC. Intensive process of mining metal, ore has economic high benefits and has importance to create new work places, increase a tax into state budget as long as enter new technique and technology.

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #molybdenum concentrate #ammonium perrhenate

Өгүүлэл нэмсэн: Л.Тэлмэнбаяр

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019