Новый способ образования терминов компьютерной техники и технологии

Хэвлэлийн нэр: Традиции и новации в преподавании русского языка как иностранного. Международная научно-практическая конференция. Тезисы докладов

Зохиогч:  Р.НАРАНЦЭЦЭГ

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2006-04-08

Хуудас дугаар: C-144-123

Өгүүллийн хураангуй: Традиции и новации в преподавании русского языка как иностранного. Международная научно-практическая  конференция. Тезисы докладов

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Р.НАРАНЦЭЦЭГ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020