Сүлжээний нууцлал, хамгаалалт хичээлд идэвхтэй сургалтын аргыг ашигласан зарим үр дүн

Хэвлэлийн нэр: Үр Дүнд Суурилсан Боловсрол-2016

Зохиогч:  Н.Эрдэнэхүү

Хамтран зохиогч: [Д.Эрдэнэтуяа:J.IN10],[М.Шинэбаяр:D.SA05]

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-12-23

Хуудас дугаар: 84-90

Өгүүллийн хураангуй:

“Үр дүнд суурилсан боловсрол” нь дэлхий нийтийн инженерийн боловсролын шинэчлэлийн чиг хандлага болох ажил олгогчдын эрэлтэд нийцсэн мэдлэг-чадвар- хандлага бүхий цогц ур чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэхэд Сэтгэх-Зохиох-Хэрэглэх-Бүтээх гэсэн томъёоллоор тайлбарлагдаж буй CDIO стандарт арга зүйг ашиглан бакалаврын түвшний инженерийн боловсролын шинэчлэлтийг хэрэгжүүлэх юм. Шинжлэх ухаан технологийн их Сургууль (ШУТИС)-ийн Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль (МХТС)-ийн Мэдээллийн сүлжээ, аюулгүй байдал салбар (MСАБС)-ын хувьд 2016 оны хичээлийн жилээс эхлэн салбарын хөтөлбөрүүдэд CDIO стандартуудыг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Үүний үндсэн дээр хичээлийн хөтөлбөрүүдийг CDIO стандарт, үр дүнгүүдийн дагуу боловсруулж, нэн тэргүүнд 8-р стандарт болох “Идэвхтэй сургалт”-ийн аргуудыг нутагшуулахыг зорьсон болно. Энэхүү өгүүллээр “Сүлжээний технологи хөтөлбөр”-ийн “Сүлжээний нууцлал, хамгаалалт” хичээлийн хөтөлбөрийг үр дүнд суурилсан арга зүйгээр боловсруулж, хичээлд идэвхтэй сургалтын аргуудыг мэдээллийн технологийн дэвшилтэд боломжуудыг ашиглан нэвтрүүлсэн үр дүнг харууллаа.

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Идэвхитэй сургалт #Заах арга зүй #Үнэлгээний хэлбэр

Өгүүлэл нэмсэн: Н.Эрдэнэхүү

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020