Хичээлийн суралцахуйн үр дүнг үнэлэх асуудалд

Хэвлэлийн нэр: Үр дүнд суурилсан боловсрол-2017 улсын хэмжээний ЭШХ

Зохиогч:  Н.Эрдэнэхүү

Хамтран зохиогч: [П.Нямсүрэн:J.TC14]

Хэвлүүлсэн огноо: 2017-12-15

Хуудас дугаар: 11-116

Өгүүллийн хураангуй: Багшийн заасан хичээлийн суралцахуйн үр дүнг хэрхэн оночвтой үнэлэх, орчин үеийн шинэлэг аргуудыг хэрхэн нэвтрүүлэх талаар санал дэвшүүлсэн өгүүлэл болно.

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Суралцахуйн үр дүнгүүд #үнэлгээ #ҮДСБ #cdio

Өгүүлэл нэмсэн: Н.Эрдэнэхүү

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020