Зургийн боловсруулалтын судалгаа зарим үр дүн

Хэвлэлийн нэр: Магистер докторантын эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл 9/156

Зохиогч:  Г.Баяр

Хамтран зохиогч: [Г.ЗОРИГТ:F.PH10]

Хэвлүүлсэн огноо: 2014-04-16

Хуудас дугаар: 46

Өгүүллийн хураангуй: Өнөө үед компьютерийн ухааны гол судалгаануудын нэг салбар бол хүний нүүр, төрх танилт, гарын хурууны хээ танилт түүний хэрэглээ, гар бичмэлийг таних зэрэг зургийн боловсруулалт юм.

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Г.Баяр

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020