Компанийн нийгмийн хариуцлага

Хэвлэлийн нэр: Барилгын мэдээлэл сэтгүүл

Зохиогч:  Б.ОЮУНЧИМЭГ

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2014-08-14

Хуудас дугаар: 27-30

Өгүүллийн хураангуй: Салбарын бүтээмж, өрсөлдөх чадвар, инновацийн чадавхийг дээшлүүлж, улмаар хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг нэмэгдүүлэх  асуудал нь түүнийг дэмжих, тулгуур хүчин зүйлсийн нэг нь болох бизнесийн үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох үндэс болсон компаний нийгмийн хариуцлагаас шууд шалтгаална.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #стратеги #үнэт зүйлс #соёл

Өгүүлэл нэмсэн: Б.ОЮУНЧИМЭГ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019