ТҮВШНИЙ БАЙРШИЛТАЙ ТОЙРГИЙН АКСОНОМЕТРИЙН ЭЛЕМЕНТҮҮДЭД ХИЙСЭН СУДАЛГАА

Хэвлэлийн нэр: Профессор багш нарын эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл

Зохиогч:  Х.Дамчаасүрэн

Хамтран зохиогч: [Д.БАТТОГТОХ:A.ED03]

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-12-10

Хуудас дугаар: 6

Өгүүллийн хураангуй:

Түвшний байршилтай тойргийн аксонометрийн элементүүдийн бодит хэмжээг стандарт аксонометрийн төрөл бүрээр хамтатган  аналитик хэлбэрээр илэрхийлж тэдгээрийн зүй тогтол, хоорондын хамаарлыг тодорхойлсон.

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Эллипсийн тэнхлэг #муруйлтын радиус #фокус

Өгүүлэл нэмсэн: Х.Дамчаасүрэн

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020