Nonstandard Finite Difference Schemes for Reaction-Diffusion Equations

Хэвлэлийн нэр: Вестник РУДН. Серия Математика. Информатика. Физика. 2010. №2(2)

Зохиогч:  Б.Батгэрэл

Хамтран зохиогч: Zhanlav T.

Хэвлүүлсэн огноо: 2010-12-02

Хуудас дугаар: 50-54

Өгүүллийн хураангуй: A nonstandard, implicit finite difference scheme for reaction-diffusion equation was constructed. This scheme is an extension of the method of Mickens. Conditions of positivity and boundedness are established.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #positivity #reaction-diffusion equation #boundedness #nonstandard finite difference scheme

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Батгэрэл

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020