A Natural computing research team

Хэвлэлийн нэр: Bulletin of the international membrane computing society - imcs

Зохиогч:  И.Цэрэн-Онолт

Хамтран зохиогч: [А.Эрдэнэбаатар:D.SW01]

Хэвлүүлсэн огноо: 2018-06-15

Хуудас дугаар: 15-16

Өгүүллийн хураангуй: A research team for natural computing has been established at the School of ICT of Mongolian Science and Technology University since recently and has awarded a couple of research projects from Mongolian government science fund.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: И.Цэрэн-Онолт

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020