Онгилог нуурын фосфорит дахь ураны эрдсийн кристалл бүтцийн судалгаа

Хэвлэлийн нэр: ШУА. Хими химийн технологийн хүрээлэн. Chemistry-2016. Эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл

Зохиогч:  Г.БАТДЭМБЭРЭЛ

Хамтран зохиогч: Ж.Амгалан, Г.Оюун-Эрдэнэ, А.Минжигмаа, П.Зузаан, Д.Энхтуяа

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-11-15

Хуудас дугаар: 75

Өгүүллийн хураангуй:

Онгилог нуурын фосфоритын дээжүүдэд рентген фазын шинжилгээ (XRD) хийхэд дараахь эрдсүүд агуулагдаж байв: уранил ба карбонат, кварц, доломит, альбит, мусковит, уранайт, альфа-уран, ветта-уран.

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #фосфорит #апатит #Онгилог нуур #уранайт

Өгүүлэл нэмсэн: Г.БАТДЭМБЭРЭЛ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020