The Study of Soil and Coal Radioactivity around Zuunmod Town in Mongolia

Хэвлэлийн нэр: 3rd Korea-Japan Joint Meeting on Medical Physics and The 2nd Asia Oceania Congress of Medical Physics

Зохиогч:  Ц.Эрхэмбаяр

Хамтран зохиогч: Н.Норов, Г.Хүүхэнхүү, Ц.Оюунчимэг

Хэвлүүлсэн огноо: 2002-06-12

Хуудас дугаар: pp.279-281

Өгүүллийн хураангуй: This work was focused on determination of specific radioactivity of 238U, 232Th, 40K and 137Cs in soil and coal samples, effective equivalent dose and radioactive background  in Zuunmod town of  Tuv province. We have determined dose rate and specific radioactivity of natural and artificial radioactive isotopes around petroleum exploration field by using the HP-Ge gamma-spectrometer. The results were compared with the world mean value.

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #cosmic ray #effective equivalent dose #dose rate #specific radioactivity

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Эрхэмбаяр

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020