Aзийн орнуудын музейн хөгжил, музей судлал, шинэ хандлага / New horizon an asian museums and museology /

Хэвлэлийн нэр: Монголын соелын овийн тов, " Адмон " хэвлэлийн газар

Зохиогч:  И.Лхагвасүрэн

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-05-10

Хуудас дугаар: 5-12

Өгүүллийн хураангуй:

Азийн орнууд, түүний дотор Япон улсын Угсаатан судлалын музейгээс  туух - соелын дурсгалуудыг хадгалах, хамгаалах чиглэлд зохиож буй ажлуудын талаар товч танилцуулав.

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: И.Лхагвасүрэн

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020