Кабель модемийн судалгаа

Хэвлэлийн нэр: ХМТС-ийн ЭШБХ

Зохиогч:  Г.Дугарчулуун

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2007-01-03

Хуудас дугаар: 15

Өгүүллийн хураангуй: КаТВ-ийн сүлжээгээр интернэт дамжуулах технологийг судлах, түүнийг практикт турших, ялангуяа Сансар КаТВ-ийн сүлжээг судлан туршилтыг хамтран хийх боломжийг бий болгоно

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Г.Дугарчулуун

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020