ҮТП-д паркын бүтцэд нэгдэх үйлдвэрүүдийн технологийн түвшний үнэлгээний арга зүйн асуудалд хийсэн судалгаа

Хэвлэлийн нэр: ШУТИС. БуХС. Доктор оюутны ЭШБХуралд хэлэлцүүлсэн илтгэлийн өгүүлэл

Зохиогч:  Д.Ариунтуяа

Хамтран зохиогч: [Д.Ариунтуяа:D.PT43],[Б.Баттулга:I.TM08]

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-04-20

Хуудас дугаар: 7

Өгүүллийн хураангуй: Энэхүү судалгаа нь УБ хотыг хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөгөөр ХАҮ-ийн ҮТП-ыг Эмээлт-Аргалантад байгуулан, шилжүүлэх ажлын хүрээнд арьс шир болон ноос боловсруулах салбаруудын үйлдвэрүүдийн технологийн өнөөгийн түвшинд үнэлгээ хийж, цаашид цогцолборын бүтцэд үйлдвэрүүдийг хэрхэн сонгон шалгаруулж оруулах арга зүйг боловсруулан, түүнд холбогдох санал зөвлөмжүүдийг судлаачдын зүгээс дувшүүлсэн болно.  

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Д.Ариунтуяа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020