Эрчим хүч үйлдвэрлэхэд гарах бохир ус, түүнийг цэвэршүүлэх технологи

Хэвлэлийн нэр: БИС-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээл

Зохиогч:  Ц.Бат-өлзий

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2010-05-12

Хуудас дугаар: 0,3

Өгүүллийн хураангуй: Эрчим хүч үйлдвэрлэхэд гарах бохир ус, түүнийг цэвэршүүлэх технологи

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Бат-өлзий

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019