Монгол улс дахь халдварт бус өвчлөлийн тархалтыг өгөгдөл тандалтын аргуудаар боловсруулах нь

Хэвлэлийн нэр: МХТС -ийн Магистр, Доктор оюутны ЭШХурлын онлайн эмхэтгэл, 2016/04/06, МХТС,ШУТИС

Зохиогч:  О.Бат-Энх

Хамтран зохиогч: О.Бат-Энх

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-04-09

Хуудас дугаар: 100

Өгүүллийн хураангуй:

Монгол улс дахь халдварт бус өвчлөлийн тархалтыг өгөгдөл тандалтын аргуудаар боловсруулах нь
Монгол улс дахь халдварт бус өвчлөлийн тархалтыг өгөгдөл тандалтын аргуудаар боловсруулах нь
Файлаар хавсаргана

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #өгөгдөл тандалтын аргууд #өвчлөл тархалт #халдварт бус өвчлөл

Өгүүлэл нэмсэн: О.Бат-Энх

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020