Spiking Neural P systems with Budding Rules

Хэвлэлийн нэр: Workshop on Membrane Computing, Curte de Arges, Romania, Lecture Notes on Computer Science LNC, Springer

Зохиогч:  И.Цэрэн-Онолт

Хамтран зохиогч: [И.Цэрэн-Онолт:J.SW42],Leporati Alberto, Pan Linqiang, Jun

Хэвлүүлсэн огноо: 2009-08-24

Хуудас дугаар: 60-75

Өгүүллийн хураангуй: We describe a new model of SN P system with an aim to generate working space to compute NP-hard problems efficiently.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #P systems

Өгүүлэл нэмсэн: И.Цэрэн-Онолт

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020