Хотын агаарын бохирдлын нөлөөлөл

Хэвлэлийн нэр: ДТҮЭХ-ын бүтээл №11

Зохиогч:  Ц.Бат-өлзий

Хамтран зохиогч: [Х.Энхжаргал:M.IE01],[З.Баттогтох:M.IE02]

Хэвлүүлсэн огноо: 2010-05-12

Хуудас дугаар: 0,3

Өгүүллийн хураангуй: Хотын агаарын бохирдлын нөлөөлөл 

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Бат-өлзий

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019