Computing Along the Axon

Хэвлэлийн нэр: Progress in Natural Science, 17 (4)(2007), Science in China Press and Taylor and Francis

Зохиогч:  И.Цэрэн-Онолт

Хамтран зохиогч: Chen Haiminga, Tseren-Onolt Ishdorj, Gheorghe Paun

Хэвлүүлсэн огноо: 2007-04-12

Хуудас дугаар: 417-423

Өгүүллийн хураангуй: A special form of spiking neural P systems, called axon P systems, corresponding to the activity of Ranvier nodes of neuron axon, is considered and a class of SN-like P systems where the computation is done along the axon is introduced and their language generative power is investigated.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #spiking neural P systems #membrane computing #Chomsky hierarchy

Өгүүлэл нэмсэн: И.Цэрэн-Онолт

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020