Олон нийтийн газар гар утас хэрэглэгчидийн цэнэг дуусах асуудлыг нарын зайн системээр шийдэх

Хэвлэлийн нэр: Эрчим хүч-хөгжил дэвшил бакалавр, магистр, доктор оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал

Зохиогч:  Б.Бат-эрдэнэ

Хамтран зохиогч: Б.Мөнхбат,С.Батсуурь

Хэвлүүлсэн огноо: 2018-03-16

Хуудас дугаар: 10-13

Өгүүллийн хураангуй: “Сэргээгдэх эрчим хүчийг хэрэглээнд нэвтрүүлэх”, “Хариуцлагатай хэрэглээг дэмжих” зэрэг “Тогтвортой Хөгжлийн Зорилт”-уудын хүрээнд бид нарны эрчим хүчийг ашиглан гар утас цэнэглэх боломжтой 9 тасалгаа (Slot) – тай цэнэглэгч төхөөрөмж (station) хийж эмнэлэг сургууль гэх мэт олон нийт хамарсан газаруудад ашиглах юм. Судалгааны гол зорилго нь залуучуудад хэрхэн ногоон, сэргээгдэх эх үүсвэрээр эрчим хүчний хэрэглээг хангаж болохыг таниулах, хүмүүсийн гар утас цэнэглэх хэрэгцээг хангах төхөөрөмж зохион бүтээх юм.

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #нарны цахилгаан үүсгүүр #Сэргээгдэх эрчим хүч #цэнэглэх байгууламж #хэмнэлт

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Бат-эрдэнэ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020