Барилгын дулааны алдагдлын судалгаа, үр дүн

Хэвлэлийн нэр: Монгол Улсын Дулаан Хангамжийн Шинжлэх Ухаан Технологийн асуудлууд, Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл

Зохиогч:  Д.Цэрэндолгор

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2005-05-05

Хуудас дугаар: 45-53

Өгүүллийн хураангуй:

Зах зээлийн хөгжилтэй уялдан хот, хөдөөд амины орон сууцыг олноор барьж эдгээр баригдаж байгаа орон сууцнуудын ихэнх нь технологийн мэдлэг чадвар, санхүүгийн нөөц хязгаарлагдмал зэргээс болж дулаан тусгаарлалт муутай, түлш хэмнэх тал дээр нилээд учир дутагдалтай байна.
Судалгаанаас үзэхэд, ялангуяа 1970, 1980-аад онд барьсан хувийн сууцнууд дулаан техникийн наад захын шаардлага хангадаггүй. Хувийн орон сууцтай болох сонирхол ихээхэн өрнөж буй өнөө үед сууцаа дулааны алдагдал багатай, эдийн засгийн хувьд хэмнэлттэй, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл багатай байлгах шаардлага өнөө үед хурцаар тавигдаж байна.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #хаших хийц #Инфильтрацийн дулааны алдагдал

Өгүүлэл нэмсэн: Д.Цэрэндолгор

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020