Инерцийн хүч ашиглан цусны цагаан, улаан эсүүдийг ялгах био-чипын загварыг хөгжүүлэх нь.

Хэвлэлийн нэр: Монгол-инженер-2018

Зохиогч:  Л.Батзориг

Хамтран зохиогч: Л.Батзориг ШУТИС,Фан-Ган Цэн "NTHU"

Хэвлүүлсэн огноо: 2018-04-22

Хуудас дугаар: 37-44,

Өгүүллийн хураангуй:

Энэхүү өгүүлэлд улаан болон цагаан эсүүдийг ялгах, онолын болон туршилтын тооцоог хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд шингэний инерцийн хүч, шингэн дэх эгэл-бөөмсийн харилцан үйлчлэлийн зуурамхайн хүч, ханын урсгалд нөлөөлөх үрэлтийн хүчнүүдийг тооцон лабораторт туршилтыг хийж гүйцэтгэсэн.  

Туршилтанд микро-суваг дотор эгэл бөөмстэй шингэний урсах урсгалын хурд 200миклитр/мин, нэг миллитрт цагаан эсийн тоо хэмжээ 3.5х103, улаан эсүүдийн тоо хэмжээ 6.2х103 байхаар шингэлэн туршилт болон онолын тооцоололыг хийж, ялгалтын ажлын үр дүнг ~85%-ын АҮК-тойгоор хийж гүйцэтгэсэн.


Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #улаан болон цагаан эс #эгэл-бөөмсүүд. #Инерцийн хүч #Стоксийн хүч #Ренолдсийн тоо #био-чип #Динийн тоо
Өгүүлэл нэмсэн: Л.Батзориг

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020