НЭР ТОМЬЁО БҮТЭЭХ ЗАРИМ ДАГАВРЫН УТГА, ХЭРЭГЛЭЭ

Хэвлэлийн нэр: ХХШ

Зохиогч:  Ц.Эрдэнэзаяа

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2018-04-11

Хуудас дугаар: 16-22

Өгүүллийн хураангуй: Дэлхий нийтээрээ шинэ эрин зуунд шилжиж, техник технологи, боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан хурдацтай хөгжиж буйтай холбогдон хэлний хөгжил тэр дундаа үгийн сан, нэр томьёо судлалд шинэ үг хэллэг, нэр томьёо олноор бий болж хэрэглэгдэж байгаа хэдий ч тэдгээр нь монгол хэлний үг бүтэх ёс, монголчуудын уламжлал, сэтгэлгээний зарчимд нийцсэн эсэх нь зарим нэр томьёоны хувьд учир дутагдалтай байгааг уул уурхайн салбарын нэр томьёоны жишээгээр тодруулан харуулахыг зорилоо.       

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #дагаврын арга #үг бүтэх ёс #хэрэглээ #үгийн бүтэц #дагаврын утга

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Эрдэнэзаяа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020