Цахилгаан хэлхээний анализд симуляци хэрэглэх нь

Хэвлэлийн нэр: Холбоо, Мэдээллийн Технологийн Өнөө ба Ирээдүй-2016

Зохиогч:  Б.Цэрэнлхам

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-03-22

Хуудас дугаар: 162-168

Өгүүллийн хураангуй: Холбооны техник тэр дундаа цахилгаан хэлхээнд дотоод болон гадаад шалтгааны улмаас синуслэг бус хуулиар  өөрчлөгддөг цахилгаан хөдөлгөгч хүч үүсдэг. Үүнийг синуслэг хэлбэртэй цахилгаан хөдөлгөгч хүчний нийлбэр буюу синуслэг гүйдэл, хүчдэлийн хувьсах ба тогтмол хэмжигдэхүүний нийлбэр гэж үздэг. Синуслэг бус функцын цувааг f(t) гэсэн функцээр илэрхийлэх ба функцын мөн зүүн ба баруун хязгаарууд нь нэг Т үеийн дотор багтаж байдаг. Иймээс эдгээрийг гармоник гэж нэрлээд, цэг тус бүрийн утганд нийцсэн цувааны нийлбэр байна. Цахилгаан хэлхээнд харгалзах цахилгаан хөдөлгөгч хүчний үзүүлэх синуслэг бус муруйнаас функцын тэгш хэмийн нөхцөл болон дохионы спектр байгуулагчийг олж байгуулахад тухайн цэгийн нийлбэрүүд нь анхны өгөгдсөн муруйн хэлбэрийг үзүүлж байдаг. Өгөгдсөн цахилгаан хөдөлгөгч хүчний үзүүлэх синуслэг бус муруйн  хэлбэрийг Matlab програм ашиглан гаргах боломжтойг харуулав.

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #цахилгаан хэлхээ #тэгш хэмийн нөхцөл #гармоник #шилжилтийн процесс #синуслэг бус ЦХХ

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Цэрэнлхам

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020