Монгол хүний биоэнергийн цацруулалтын дундаж үзүүлэлтийг биоэлектрографийн аргаар гаргасан үр дүн

Хэвлэлийн нэр: “Эрүүл мэндийн лавлах” сэтгүүл 2010 №01/12 26-р х.

Зохиогч:  С.Эрдэнэтуяа

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2010-01-25

Хуудас дугаар: 26

Өгүүллийн хураангуй: Монгол хүний биоэнергийн цацруулалтын дундаж үзүүлэлтийг биоэлектрографийн аргаар гаргасан үр дүн

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: С.Эрдэнэтуяа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020