Монголын мэргэжлийн ажилтны хөгжил

Хэвлэлийн нэр: Нийгмийн ажлын боловсрол, мэргэжлийн хөгжил хурлын эмхтгэл

Зохиогч:  Н.Нямдорж

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2005-12-12

Хуудас дугаар: 14

Өгүүллийн хураангуй: Монголын нийгмийн ажлын түүх, мэргэжилтэй боловсон хүчин бэлтгэх үндэслэл, нийгмийн ажилтанг сургаж байгаа өнөөгийн байдал

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Нийгмийн ажлын түүх

Өгүүлэл нэмсэн: Н.Нямдорж

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019