Хийн цахилтат дүрслэлийн аргыг анагаахын шинжлэх ухаанд хэрэглэх боломж

Хэвлэлийн нэр: “Эрүүл мэндийн лавлах” сэтгүүл 2010 №10 56-р х.

Зохиогч:  С.Эрдэнэтуяа

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2010-10-25

Хуудас дугаар: 56

Өгүүллийн хураангуй: Хийн цахилтат дүрслэлийн арга буюу ГРВ биоэлектрографын аргыг анагаахын шинжлэх ухаанд оношлогооны зорилгоор хэрэглэх боломж

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: С.Эрдэнэтуяа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020