Advancement system Intelligent traffic Iight controller

Хэвлэлийн нэр: Conference Mechanical Engneering

Зохиогч:  Г.Нарангэрэл

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2012-11-07

Хуудас дугаар: 86-89

Өгүүллийн хураангуй:

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Г.Нарангэрэл

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020