Монгол орны нөхцөлд газрын гүний дулааны насосны эдийн засаг, байгаль орчны үр ашгийг дээшлүүлэх асуудалд

Хэвлэлийн нэр: Дулааны техник, үйлдвэрийн экологийн хүрээлэн, Эрдэм шинжилгээний бүтээл

Зохиогч:  Б.Намхайням

Хамтран зохиогч: [Ч.Мангалжалав:M.HD02]

Хэвлүүлсэн огноо: 2011-10-11

Хуудас дугаар: 27

Өгүүллийн хураангуй: Монгол орны нөхцөлд дулааны насосыг нутагшуулах арга замын судалгаа явуулж дүгнэлт гагасан. Сонгох аргачлал боловсруулав.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #газрын гүн #дулааный насос

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Намхайням

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020