Сүйрлийн онолын тухай

Хэвлэлийн нэр: МУБИС Хэвлэх үйлдвэр

Зохиогч:  Д.Цэдэнбаяр

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 1999-10-30

Хуудас дугаар: 25-29

Өгүүллийн хураангуй: Сүйрлийн онолын тухай товч авч үзсэн.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Сүйрлийн онол

Өгүүлэл нэмсэн: Д.Цэдэнбаяр

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020