Хот суурийн газрын төвлөрсөн дулаан хангамжийн асуудал

Хэвлэлийн нэр: МУИС Э/Ш-ний бага хурлын илтгэлүүдийн эмхэтгэл

Зохиогч:  Ц.Жамбалсамбуу

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 1981-10-27

Хуудас дугаар: 5 хуудас

Өгүүллийн хураангуй: Хот суурийн газрын төвлөрсөн дулаан хангамжийн асуудал тэдгээрийг шийдэх арга замууд дулаан хангамжийн системийн автоматжуулалт

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Жамбалсамбуу

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020