Complete Mapping Polynomials over given Finite Field

Хэвлэлийн нэр: Монгол-Австрын математикчдын эрдэм шинжилгээний II хурал

Зохиогч:  Д.Ганзориг

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2011-10-28

Хуудас дугаар: 151-152

Өгүүллийн хураангуй:

A polynomial f(x)  over Fq , the finite field with q  elements, is called a complete mapping polynomial if the two mappings Fq  Fq  respectively defined by f(x)  and f(x) + x  are one-to-one. In this correspondence, complete mapping polynomials over F16 are considered. The nonexistence of the complete mapping polynomial of degree 9 and the existence of the ones of degree 8 and 11 are proved; the result that the reduced degree of complete mapping polynomials over F16  are 1, 4, 8, 10, 11, 12, 13 is presented; and by searching with computer, the degree distribution of complete mapping polynomials over the field is given.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #unique factorization domain. #permutation polynomials #complete mapping polynomials

Өгүүлэл нэмсэн: Д.Ганзориг

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019