"Гадаад хэлний сургалтанд тоглоомын аргыг хэрэглэх арга зүйн асуудалд"

Хэвлэлийн нэр: " LI LUN WEN CUI " сэтгүүл. Хөх хот.

Зохиогч:  Б.Оюун

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2006-01-02

Хуудас дугаар: 40

Өгүүллийн хураангуй: Сургалтын тоглоомын хувилбаруудыг дэвшүүлэн, сургалтанд хэрэглэх арга зүйг боловсруулсан.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Оюун

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020