Хотын доторхи бага оворын микроавтобусны оновчтой зохион байгуулалт

Хэвлэлийн нэр: ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг 6/53 2004 он

Зохиогч:  Б.Асралт

Хамтран зохиогч: Ц.Далай

Хэвлүүлсэн огноо: 2004-11-11

Хуудас дугаар: 6

Өгүүллийн хураангуй:

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Асралт

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020