Улаанбаатар хотын гэр хорооллын орчны бохирдуулалт, түүнийг багасгах арга замууд

Хэвлэлийн нэр: ДЦС-ын салбарын э/ш-ны бүтээлийн эмхэтгэл

Зохиогч:  Ц.Бат-өлзий

Хамтран зохиогч: [Х.Энхжаргал:M.IE01]

Хэвлүүлсэн огноо: 2007-12-20

Хуудас дугаар: 0,3

Өгүүллийн хураангуй: Улаанбаатар хотын гэр хорооллын орчны бохирдуулалт, түүнийг багасгах арга замууд

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Бат-өлзий

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019