Тооцоологдоогүй эрчим хүчний хэрэглээг тооцох арга зүй

Хэвлэлийн нэр: Эрчим хүч инженеринг сэтгүүл 2010-№1

Зохиогч:  С.Эрдэнэтуяа

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2010-01-30

Хуудас дугаар: 26

Өгүүллийн хураангуй: Тооцоологдоогүй эрчим хүчний хэрэглээг тооцох арга зүй, Тооцоологдоогүй эрчим хүчний хэрэглээг тооцох арга зүй

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: С.Эрдэнэтуяа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020