Говийн бүсийн ургамлын усан хангамжийн онцлогийг гидрогеологийн үүднээс ангилах нь

Хэвлэлийн нэр: ШУТИС, профессор багш нарын эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл

Зохиогч:  Т.Улаанбаатар

Хамтран зохиогч: Д.Номиндарь,Т.Улаанбаатар

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-04-06

Хуудас дугаар: 4/187, 36-47

Өгүүллийн хураангуй: Говийн ургамал Монголын эрс тэс уур амьсгалын нөхцөлд дасан зохицсон онцлогтой, гадаргын ус байхгүй хүнд нөхцөлд гүний усаар ундаалдагв Иймээс говийн газрын доорхи усны үндсэн эх үүсвэр нь гүний ус болох нь тогтоогдсон юм. Говийн нутаг дэвсгэрийн газрын доорхи усыг геофизикийн аргаар тодорхойлсны үндсэн дээр ургамал бүрхэвчтэй нь давхцуулан судалснаар гүний усыг ургамлаар тогтоох боломжийг гаргасан болно.

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #говийн ургамал гүний усны холбоо #Говийн ургамал #Гүний ус

Өгүүлэл нэмсэн: Т.Улаанбаатар

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019