Stochastic Optimal Control Problem for Life Insurance

Хэвлэлийн нэр: Mongolian Mathematical Journal

Зохиогч:  Д.Нямсүрэн

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2011-06-01

Хуудас дугаар: 39-44

Өгүүллийн хураангуй:

In this paper we consider the optimal life insurance
purchase, consumption for riskless asset and stochastic wage in a
continuous time. By using the dynamic programming technique, we
derive Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) equations for our model and
obtain explicit solution for Constant Absolute Risk Aversion (CARA)
utility function.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #life insurance #Optimal control #stochastic wage #Stochastic differential equation #survivor function

Өгүүлэл нэмсэн: Д.Нямсүрэн

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020